Nội dung báo cáo thường niên doanh nghiệp gồm những gì?

Nội dung báo cáo thường niên doanh nghiệp gồm 6 phần với lượng thông tin rất lớn. Nếu bạn đang trên hành trình tìm kiếm nội dung này, đừng bỏ qua bài viết này. Đây là thông tin hữu được chúng tôi tổng hợp lại theo khung nội dung chung. Cùng theo dõi ngay sau đây.

Phần I – Thông tin chung của công ty

nội dung báo cáo thường niên thông tin chung

Thông tin khái quát về công ty

Thông tin khái quát này bao gồm giới thiệu lĩnh vực hoạt động, năm thành lập. Sau bao năm xây dựng và phát triển, công ty đã đạt được thành tựu gì.

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Thông tin về các ngành nghề, dịch vụ chính và địa bàn hoạt động tại nhiều tỉnh thành trên cả nước và có văn phòng đại diện tại thị trường nào.

Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Liệt kê mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý như thế nào.

Định hướng phát triển

Trong tương lai, công ty tập trung vào việc mở rộng thị trường như thế nào, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ như thế nào. Công ty đặt mục tiêu trở thành thương hiệu như thế nào trong trong lĩnh vực hiện tại.

Các rủi ro

Đưa ra các rủi ro mà công ty phải đối mặt như biến động kinh tế, chính sách pháp luật, môi trường, thiên tai, dịch bệnh. Những rủi ro này có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, khả năng đạt được các mục tiêu mà công ty đã đưa ra.

Phần II – Tình hình hoạt động trong năm

nội dung báo cáo thường niên

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm qua, công ty đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể với doanh thu tăng … so với năm trước. Công ty đã ký kết nhiều hợp đồng lớn và mở rộng quy mô sản xuất như thế nào.

Tổ chức và nhân sự

Công ty đã tuyển dụng thêm bao nhiêu nhân viên mới, nâng tổng số lao động lên bao nhiêu người. Các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên được tổ chức như thế nào để giúp nâng cao năng lực chuyên môn.

Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Công ty đã đầu tư bao nhiêu ngân sách cho các dự án nghiên cứu và phát triển, trong đó gồm các dự án trọng điểm như: ….

Tình hình tài chính

Đưa ra tình hình tài chính của công ty so với năm trước. Công ty đã duy trì tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu an toàn như thế nào.

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Năm qua, công ty đã thu hút thêm nhiều cổ đông mới như thế nào, tăng vốn điều lệ lên như thế nào. Cơ cấu cổ động hiện tại gồm các nhà đầu tư trong và ngoài nước thế nào.

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

Các cam kết mà công ty thực hiện để góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Công ty đã triển khai nhiều dự án xanh, giảm thiểu phát thải khí nhà kính và sử dụng năng lượng tái tạo ra sao. Công ty chú trọng đến các hoạt động như hỗ trợ cộng đồng và phát triênr giáo dục thế nào.

Phần III – Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

nội dung báo cáo thường niên

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Nội dung báo cáo thường niên phần này sẽ là phần đánh giá của Ban Giám đốc về những thành tựu trong năm qua nhất là việc tăng trưởng doanh thu và mở rộng thị trường quốc tế. Công ty đã làm gì để vượt thử thách và đạt được các mục tiêu đề ra.

Tình hình tài chính

Tình hình tài chính của công ty ổn định và phát triển thế nào. Các chỉ số tài chính đều đạt mức tăng trưởng, phản ánh tình hình công ty trong hoạt động kinh doanh.

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Ban giám đốc đã thực hiện những cải tiến nào trong cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Phần này công ty sẽ đưa ra mục tiêu mở rộng thị trường ra sao, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ mới ra sao, nâng cao chất lượng sản phẩm thế nào. Đồng thời công ty sẽ tập trung vào phát triển bền vững và bảo vệ môi trường thế nào.

Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)

Ban Giám đốc đã giải trình và khắc phục các ý kiến kiểm toán, đảm bảo tuân thủ quy định và nâng cao chất lượng báo cáo tài chính.

Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

Ban Giám đốc đánh giá cao các hoạt động bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội của công ty, khẳng định cam kết phát triển bền vững và đóng góp cho cộng đồng như thế nào.

Phần IV – Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Hội đồng quản trị sẽ đưa ra những đánh giá cho kết quả đạt được trong năm qua. Công ty đã thực hiện tốt các chiến lược mà mục tiêu đề ra thế nào.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Phần này Hội đồng Quản trị sẽ đưa ra những đánh giá Ban Giám đốc trong việc điều hành và quản lý công ty. Những nỗ lực và cống hiến của ban giám đốc trong quá trình đổi mới đã mang đến hiệu quả tích cực cho hoạt động kinh doanh.

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đặt ra các kế hoạch và định hướng phát triển bền vững, tập trung vào việc mở rộng thị trường, đầu tư vào công nghệ mới và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ với chiến lược như thế nào.

Phần V – Quản trị công ty

Phần nội dung báo cáo thường niên số 5 khá quan trọng là quản trị công ty.

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị gồm các thành viên có kinh nghiệm và chuyên môn cao, đảm bảo khả năng lãnh đạo và định hướng chiến lược cho công ty.

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát hoạt động của công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý.

Phần VI – Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Nội dung báo cáo thường niên của doanh nghiệp nào cũng không thể thiếu được báo cáo tài chính. Vậy báo cáo tài chính gồm những gì?

Ý kiến kiểm toán

Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập và nhận được ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty.

Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính được kiểm toán gồm các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tình hình tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

Trên đây là khung nội dung báo cáo thường niên giúp doanh nghiệp tham khảo, để chi tiết hơn, doanh nghiệp cần đọc thêm các quy định khác về việc trình bày báo cáo thường niên ở các trang chính thống của nhà nước.

>> Đọc thêm: thiết kế báo cáo thường niên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN